Domov
Predsedovanje
Zgodovina
Predsedujoči
Prednostne naloge
Sporočila za javnost
Dogodki
Pogosto zastavljena vprašanja
Dokumenti
Izjave / govori
Članki / intervjuji
Konference / sestanki
Odločitve / deklaracije
Drugi dokumenti
 


 

ZGODOVINA - PREDSEDUJOČI OVSE

Predsedujoči (Chairman-in-Office) je odgovoren za izvedbo in usklajevanje aktivnosti OVSE, pri čemer mu pomagajo Generalni sekretar in ministrska OVSE Trojka; t.j. prejšnji, sedanji in prihodnji predsedujoči Organizaciji. Osrednje naloge Predsedujočega obsegajo pripravo dnevnega reda dela, koordinacijo aktivnosti posameznih organov in institucij OVSE, predstavljanje Organizacije navzven ter nadzorovanje aktivnosti, povezanih s preprečevanjem konfliktov, kriznim upravljanjem in pokonfliktno obnovo.

Predsedovanje se izmenjuje letno, pri čemer vsakokratno funkcijo Predsedujočega OVSE opravlja minister za zunanje zadeve posamezne države članice. V letu 2005 omenjene naloge opravlja Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, dr. Dimitrij Rupel. Le te je prevzel od bolgarskega zunanjega ministra dr. Solomona Passya, ki je Organizaciji predsedoval v preteklem letu, ter jih bo s 1.1.2006 predal belgijskemu zunanjemu ministru.

Predsedujočemu pri delu pomagata predhodni in naslednji predsedujoči, ki skupaj sestavljajo Trojko OVSE. V letu 2004 Trojko sestavljajo Bolgarija, Slovenija in Nizozemska.

Predsedujoči OVSE lahko v pomoč pri svojem delu oblikuje ad-hoc usmerjevalne skupine ter imenuje osebne predstavnike, ki se ukvarjajo s posameznimi kriznimi ali konfliktnimi situacijami.

na vrh >>>DOSEDANJI PREDSEDUJOČI OVSE:

1991 Nemčija
Hans Dietrich Genscher
1992 Češkoslovaška
Jiri Dienstbier, ki ga je nasledil Mr. Josef Moravčik
1993 Švedska
Margaretha af Ugglas
1994 Italija
Beniamino Andreatta, ki ga je nasledil Antonio Martino
1995 Madžarska
László Kovács
1996 Švica
Flavio Cotti
1997 Danska
Niels Helveg Petersen
1998 Poljska
Bronislaw Geremek
1999 Norveška
Knut Vollebaek
2000 Avstrija
Wolfgang Schuessel
2000 Avstrija
Benita Ferrero-Waldner
2001 Romunija
Mircea Dan Geoana
2002 Portugalska
Jaime Gama, ki ga je nasledil Antonio Martins da Cruz
2003 Nizozemska
Jaap de Hoop Scheffer, ki ga je nasledil Bernard Rudolf Bot
2004 Bolgarija
Solomon Passy
2005 Slovenija
Dimitrij Rupel

na vrh >>>PREDSEDOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

Republika Slovenija želi s predsedovanjem OVSE okrepiti svojo prepoznavnost in prisotnost ob vstopanju v evroatlantske povezave in izkazati odločenost, da prevzame odgovornost za reševanje vprašanj varnosti in sodelovanja na širšem območju delovanja OVSE, kot tudi sicer v mednarodni skupnosti.
Predsedovanje organizaciji je tudi priložnost za potrditev odločenosti Republike Slovenije v promociji zaščite človekovih pravic, demokracije, vladavine zakona in utrjevanja miru, stabilnosti in blaginje v svetu. S krepitvijo teh vrednot skozi institucije in misije OVSE želimo prispevati k boju proti novim izzivom varnosti ter k krepitvi sodelovanja na območju OVSE. Pri predsedovanju bo Slovenija upoštevala smernice, obveze in norme iz dosedanjih dokumentov, še posebej iz Listine Evropske varnosti ter koncept celostne in kooperativne varnosti s ciljem zagotovitve še bolj fleksibilnega in učinkovitega delovanja OVSE.

na vrh >>>KRONOLOGIJA
Konferenca o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE) je bila prva mednarodna organizacija, v katero se je Republika Slovenija vključila po svoji osamosvojitvi.

9. januarja 1992 je Republika Slovenija zaprosila za sprejem v takratno KVSE.

24. marca 1992 je Republika Slovenija pričela delovati kot polnopravna članica KVSE.

8. julija 1992 je Republika Slovenija podpisala Helsinško sklepno listino

8. marca 1993 je Republika Slovenija podpisala Pariško listno za novo Evropo.

Marca 1998 je Republika Slovenija predsedovala Forumu za varnostno sodelovanje.

11. novembra 1999 je Vlada Republike Slovenije na 134. seji potrdila predlog za vložitev kandidature Republike Slovenije za predsedovanje OVSE leta 2005 in zadolžila Ministrstvo za zunanje zadeve, da v primeru pridobitve kandidature izdela načrt organizacijskih, kadrovskih in finančnih potreb v zvezi z realizacijo predsedovanja.

19. novembra 1999 je predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek kandidaturo najavil na Vrhu OVSE v Istanbulu.

2. marca 2001 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Deklaracijo ob 25. letnici OVSE, v kateri je podprl kandidaturo Slovenije za predsedovanje OVSE leta 2005.

7. decembra 2002 je Ministrski svet OVSE na svojem zasedanju v Portu sprejel odločitev o predsedovanju Republike Slovenije OVSE leta 2005 in na ta način omogočil pravočasne priprave Slovenije na vstop v Trojko leta 2004 in na predsedovanje v letu 2005.

Decembra 2003 je bila v Ministrstvu za zunanje zadeve ustanovljena Projektna skupina za predsedovanje Republike Slovenije OVSE, obenem pa je ministrstvo pričelo s postopnim kadrovskim popolnjevanjem Stalne misije Republike Slovenije pri OVSE na Dunaju.

1. januarja 2004 je Slovenija postala članica Trojke OVSE, ki jo poleg trenutno predsedujoče države sestavljata še prihodnja ter predhodna predsedujoča organizaciji. Trojko v letu 2004 sestavljajo Bolgarija, Slovenija in Nizozemska. Z vstopom v Trojko je Republika Slovenija prevzela tudi vodenje Mediteranske kontaktne skupine v okviru OVSE.

1. oktobra 2004 je Republika Slovenija prevzela vodenje Posvetovalnega odbora za upravljanje in finance OVSE (Advisory Committe for Management and Finance - ACMF).

8. in 9. novembra 2004 je Slovenija organizirala prvi pripravljalni seminar na Ekonomski forum OVSE, ki bo maja 2005 potekal v Pragi.

S 1. januarjem 2005 je Republika Slovenija prevzela predsedovanje Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, predsedujočega organizaciji 55-ih držav opravlja slovenski minister za zunanje zadeve, dr. Dimitrij Rupel. Obenem je v Trojki OVSE Nizozemsko zamenjala Belgija, ki bo organizaciji predsedovala v letu 2006.

Dogodki slovenskega predsedovanja >>>

na vrh >>>ORGANIZIRANOST V ČASU PREDSEDOVANJA

Projektna skupina za OVSE v Ministrstvu za zunanje zadeve v Ljubljani zagotavljala vsebinsko in tehnično podporo delovanju in aktivnostim ministra za zunanje zadeve - predsedujočega OVSE, kot tudi Stalne misije Republike Slovenije pri OVSE. Skrbi za verifikacijo in potrditev predlogov odločitev, zagotavlja koordinacijo o vsebini dela znotraj Ministrstva za zunanje zadeve in z drugimi resornimi ministrstvi idr. Projektno skupino vodi dr. Boris Frlec, veleposlanik.

Ministrstvo za zunanje zadeve
Projektna skupina za OVSE
Prešernova 25
SI- 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 478 2037
Telefaks:+386 1 478 2085
E-pošta: osce2005.mzz@gov.si

Stalna misija Republike Slovenije pri OVSE na Dunaju deluje na sedežu Organizacije, oblikuje predloge, jih usklajuje z drugimi delegacijami, izvaja odločitve in vsebinsko pokriva delokrog OVSE. V času predsedovanja Stalni predstavnik Republike Slovenije pri OVSE predseduje Stalnemu svetu OVSE, medtem ko drugi člani slovenske misije vodijo posamezne subsidiarne organe (Svetovalni odbor za upravljanje in finance, Pododbor za ekonomske in okoljevarstvene zadeve, Pripravljalni odbor, ipd.). Stalno misijo vodi Janez Lenarčič, izredni in pooblaščeni veleposlanik - Stalni predstavnik Republike Slovenije pri OVSE.

Stalna misija Republike Slovenije pri OVSE
Gumpendorfer Strasse 11/18
A-1060 Dunaj - Wien
Avstrija
Telefon: +43 1 581 34 080,
Telefaks: +43 1 581 34 17
E-pošta: mdu@gov.si

Ministrstvo z namenom čim učinkovitejše izvedbe predsedovanja oblikuje tudi model sodelovanja z drugimi resornimi ministrstvi ter nevladnimi organizacijami. V ta namen je bila na ravni Vlade Republike Slovenije ustanovljena medresorska delovna skupina.

na vrh >>>

 

 

Prednostne naloge OVSE v letu 2005
slovensko: (142 kB)

Pogosto zastavljena vprašanja
več >>>

Publikacija Kultura dialoga: norme načela, zaveze, institucije, delovanje. OVSE 30 let po Helsinkih
slovensko: (1,15 MB)

Pilotni projekt izobraževanja o človekovih pravicah
več >>>

V središču

Sklepno poročilo in ocena predsedovanja Slovenije OVSE, 267 kB >>>

OSCE Chairmanship Newsletter >>>

Kontakt

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
SI- 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 478 2000
Telefaks:+386 1 478 2340
E-pošta: gp.mzz@gov.si

o strani >>>