Domov
Predsedovanje
Zgodovina
Predsedujoči
Prednostne naloge
Sporočila za javnost
Dogodki
Pogosto zastavljena vprašanja
Dokumenti
Izjave / govori
Članki / intervjuji
Konference / sestanki
Odločitve / deklaracije
Drugi dokumenti
 


 

Pogosto zastavljena vprašanja

vsa pogosto zastavljena
vprašanja v .pdf datoteki - 702 kB

SPLOŠNO
ZGODOVINA
PROCES ODLOČANJA
VRHUNSKA ZASEDANJA
ORGANI IN INSTITUCIJE
  - Vrhunsko zasedanje (Summit)
  - Pregledna konferenca (Review Conference)
  - Ministrski svet (Ministerial Council)
  - Visoki svet (Senior council)
  - Ekonomski forum (Economic Forum)
  - Stalni svet (Permanent Council - "PC")
  - Pripravljalni odbor Stalnega sveta (Preparatory Committee - "PrepComm")
  - Forum za varnostno sodelovanje (Forum for Security Cooperation - FSC)
  - Svetovalni odbor za upravljanje in finance (Advisory Committee on Management and Finance -ACMF)
  - Kontaktni skupini (Contact Groups)
  - Delovne skupine in Neformalne odprte skupine prijateljev (Working Groups and Informal Open-ended Groups of Friends)
  - Letna pregledna varnostna konferenca (Annual Security Review Conference - ASRC)
  - Predsedujoči OVSE (Chairman-in-Office)
  - Parlamentarna skupščina (Parliamentary Assembly)
  - Sekretariat (Secretariat)
  - Generalni sekretar (Secretary General)
  - Urad za demokratične institucije in človekove pravice (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR)
  - Visoki komisar za narodne manjšine (High Commissioner on National Minorities - HCNM)
  - Predstavnik za svobodo medijev (Representative on Freedom of the Media - RFoM)
  - Posebni predstavnik za boj proti trgovini z ljudmi (Special Representative in Combating Trafficking in Human Beings)
  - Sodišče za spravo in arbitražo (Court of Conciliation and Arbitration)
INSTRUMENTI
na vrh >>>SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI ORGANIZACIJAMI
POLITIČNO-VOJAŠKA DIMENZIJA
  - Pogodba o konvencionalnih silah v Evropi - CFE (1990) / Adaptirana Pogodba o konvencionalnih silah v Evropi - A-CFE (1999)
  - Sporazum o odprtem nebu (1992)
  - Kodeks vedenja o politično-vojaških vidikih varnosti (1994)
  - Dunajski dokument 1999 (1999)
  - Dokument o osebni oborožitvi in lahkem orožju (2000)
EKONOMSKO-OKOLJEVARSTVENA DIMENZIJA
  - Ekonomski forum
  - Koordinator ekonomskih in okoljevarstvenih aktivnosti
  - Pododbor za ekonomske in okoljevarstvene zadeve (Economic and Environmental Subcommittee)
ČLOVEKOVA DIMENZIJA
  - Implementacijski sestanek človekove dimenzije (Human Dimension Implemantation Meeting - HDIM)
  - Dodatni sestanki človekove dimenzije (Supplementary Human Dimension Meetings - SHDM)
  - Seminar človekove dimenzije (Human Dimension Seminar - HDM)
  - Dunajski in Moskovski mehanizem
STRATEGIJA ZA SOOČANJE Z GROŽNJAMI VARNOSTI IN STABILNOST 21. STOLETJA
PREPREČEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ IN MIROLJUBNO REŠEVANJE SPOROV
BOJ PROTI TERORIZMU
TERENSKE MISIJE
  - Jugovzhodna Evropa
  - Vzhodna Evropa
  - Kavkaz
  - Centralna Azija
  - Zaprte misije
KRONOLOGIJA SLOVENSKIH AKTIVNOSTI V OVSE
DELO SLOVENIJE V ČASU PREDSEDOVANJA

na vrh >>>


 

Prednostne naloge OVSE v letu 2005
slovensko: (142 kB)

Pogosto zastavljena vprašanja
več >>>

Publikacija Kultura dialoga: norme načela, zaveze, institucije, delovanje. OVSE 30 let po Helsinkih
slovensko: (1,15 MB)

Pilotni projekt izobraževanja o človekovih pravicah
več >>>

V središču

Sklepno poročilo in ocena predsedovanja Slovenije OVSE, 267 kB >>>

OSCE Chairmanship Newsletter >>>

Kontakt

Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova 25
SI- 1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 478 2000
Telefaks:+386 1 478 2340
E-pošta: gp.mzz@gov.si

o strani >>>